Aile, Sağlık

Öfke İle Mücadele İçin 10 Yol

Ai­le­ler, an­ne ve ba­ba­lar için­de bü­yük im­ti­han öf­ke­… Öf­ke ko­nu­sun­da Öf­ke Kon­tro­lü is­min­de bir ki­ta­bı olan Psi­ko­te­ra­pist Meh­tap Ka­ya­oğ­lu’ndan öfkelerine hakim olamayanlar için öneriler…

1. Ön­ce­lik­le ne­ye kız­dı­ğı­nı­zın far­kın­da olun. Öf­ke­li ve kız­gın ki­şi­le­rin ti­pik or­tak özel­li­ği ne­ye kız­dı­ğı­nı bil­me­me­si. Kı­zı­yor ama, ne­ye?

kışkırıtıcı ahmet kural suffa

2. Kız­ma­ya baş­la­dı­ğı­nız­da, kız­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı­zın far­kın­da ol­ma­nız çok önem­li. Öf­ke yö­ne­ti­mi eği­ti­mi alan ki­şi­ler, kız­ma­ya baş­la­dık­la­rın­da kız­dık­la­rı­nın far­kı­na va­rıp iç dün­ya­la­rın­da ken­di­le­ri­ni kış­kır­ta­cak dü­şün­ce­le­re dal­maz­lar.

sinir öfke kızgınlık

3. İn­san­lar en faz­la ça­re­siz his­set­tik­le­rin­de, kö­şe­ye sı­kış­tık­la­rın­da, çö­züm üre­te­me­dik­le­rin­de kı­zar­lar. Do­la­yı­sıy­la kız­gın ol­ma­nı­za ne­den ola­cak du­rum her ney­se, o ko­nu­da bir­den faz­la al­ter­na­tif oluş­tur­ma­ya ça­lı­şın. Di­ye­lim ki her Pa­zar dı­şa­rı çık­mak ve­ya adam gi­bi bir ge­zi prog­ra­mı ya­pa­ma­mak­la il­gi­li ai­le içi ger­gin­lik ya­şı­yor­sa­nız, eşi­ni­ze so­run, haf­ta so­nu si­zin­le bir­lik­te plan yap­mak için mü­sa­it mi? Adam evet de­di. Pe­ki de­yin ve ko­ca­nız­la plan ya­pın. Fa­kat bir ya­nı­nız da bil­sin ki geç­ti­ği­niz haf­ta­lar­da ol­du­ğu gi­bi eşi­ni­zin pat­ro­nu ça­ğı­ra­bi­lir. Bu­nun için ye­dek pla­nı­nız ol­sun. Siz hem onun­la hem on­suz plan ya­par­sa­nız za­ten kız­ma­nı­za ge­rek kal­maz. İşi­ni­ze bak­ma­ya de­vam et­miş olur­su­nuz.

aşk-sevgi-2131-1

4. Mut­la­ka ge­re­kir­se bi­rey­sel des­tek (te­ra­pi, da­nış­man­lık ve­ya ya­şam koç­lu­ğu hiz­me­ti) ala­rak ken­di­ni­zi güç­len­di­rin. Ki­şi­lik ya­pı­lan­ma­nız güç­lü ol­du­ğun­da, in­san­la­rı ve ha­ya­tı­nı­zı yö­net­me ve yön­len­dir­me ka­pa­si­te­niz ge­niş­le­di­ği za­man ra­hat olur­su­nuz. Ken­di­si­ne söz ge­çi­re­me­di­ği gi­bi çev­re­si­ne söz ge­çi­re­me­yen ki­şi çok öf­ke­li olur.

5. Her kız­gın­lık ve öf­ke as­lın­da bir me­saj içe­rir. Bu me­sa­jın far­kın­da ol­mak ve du­ru­mu kar­şı ta­ra­fa ak­tar­mak esas­tır. Bu­nu ya ba­ğı­rıp ça­ğı­ra­rak ya et­ra­fa ca­ka sa­ta­rak ya da ke­li­me­ler­le sa­kin şe­kil­de ifa­de ede­rek ak­ta­rır­sı­nız. Han­gi ak­ta­rı­mı ya­pa­ca­ğı­nı­za siz ka­rar ve­re­cek­si­niz.

anger

6. Öf­ke ve kız­gın­lık an­la­rı, alın­gan­lık ya­ni her şe­yi üze­ri­ne alın­ma ile ta­van ya­par. Do­la­yı­sıy­la ya­şa­dı­ğı­nız ve si­zi kız­dı­ran şe­yin ni­ye si­zin ba­şı­nı­za gel­di­ği­ne de­ğil, ola­yın çö­zü­mü­ne odak­la­nın. Si­zin şah­sı­nı­za özel ya­pıl­mış gi­bi dü­şün­me­yin. Çün­kü alın­gan­lık ya­pa­rak ba­kar­sa­nız si­nir­le­nir­si­niz.

kişisel öfke

7. Kız­gın­laş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı­zı fark et­ti­ği­niz­de bur­nu­nuz­dan ko­ca­man de­rin ne­fes alın, içi­niz­de bir sü­re bek­le­tin ve ağ­zı­nız­dan ya­vaş­ça ve­rin. Ve bu­nu en az 25-30 kez ya­pın. Bu­nu ya­par­ken de ken­di­ni­ze “Sa­kin ol, her şey çok gü­zel ola­cak. Her şey yo­lu­na gi­re­cek.” gi­bi içi­niz­den sa­kin ol­ma­nı­zı tel­kin eden cüm­le­ler ge­çi­rin.

snake-8

8. Kız­ma­ya baş­la­yan ki­şi­nin ilk yap­tı­ğı ha­ta­lar­dan bi­ri­si kar­şı ta­ra­fı din­le­mek­ten vaz­geç­me­si­dir. Bu­nu sa­kın yap­ma­yın! Ne ka­dar kız­gın ve öf­ke­li olur­sa­nız olun, kar­şı ta­ra­fın ağ­zın­dan çı­kan cüm­le­le­re odak­la­nın ve si­ze na­sıl bir me­saj ver­di­ği­ni an­la­ma­ya ça­lı­şın.

dinlemek

9. Kız­gın ol­du­ğu­nuz­da ko­nuş­ma hı­zı­nı­za fren yap­ma­yı unut­ma­yın. Kız­gın ki­şi, öy­le bir ko­nu­şur ki san­ki mo­tor tak­mış zan­ne­der­si­niz. O hız­la ko­nu­şur­ken de öy­le şey­ler söy­ler ki ken­di­si bi­le ne­ler söy­le­di­ği­ni ta­kip ede­mez. Yı­kar, ezer, ge­çer, gi­der. Oy­sa sa­kin­lik mo­de­li ve öf­ke eği­ti­mi al­mış ki­şi fre­ne bas­ma­yı bi­lir. Ken­di­si­ne dur ko­mu­tu ve­rir. Böy­le­ce ne söy­le­di­ği­ne ba­ka­bi­lir. Kar­şı­sın­da­ki­ni in­cit­me­den me­ra­mı­nı an­la­ta­bi­le­ce­ği doğ­ru ifa­de­yi bu­la­bi­lir.

öfke küfür sinir

 

DiK­KA­Ti­Ni­Zi DA­ĞI­TA­CAK BiR ŞEY­LER BU­LUN

10. Kız­gın­laş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nız­da, bak­tı­nız ki öf­ke ar­tı­yor, dik­ka­ti­ni­zi da­ğı­ta­ca­ğı­nız baş­ka alan­lar bu­lun. Yü­zü­nü­zü yı­ka­yın, gi­din mut­fak­tan bir bar­dak su alıp için, sev­di­ği­niz bi­ri­ni ara­yın… Ney­le mut­lu ola­cak­sa­nız ve ra­hat­la­ya­cak­sı­nız onu ya­pın. Hat­ta nor­mal an­la­rı­nız­da, si­zi ne­yin ra­hat­lat­tı­ğı­nı bu­lun, öf­ke anı­nız­da bu mal­ze­me­yi kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni­zi dü­şü­nün. Böy­le­ce öf­ke anın­da si­zi ra­hat­la­ta­cak mal­ze­me­yi hey­be­ni­ze koy­muş ola­cak­sı­nız. İh­ti­yaç anın­da uy­gu­la­ma­ya ge­çer­si­niz.

öfke gif

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

1 yorum var.

  1. 1

    Bende yukarıda ki yoruma katılıyorum.Yazınızı resimle desteklerken daha özenli resimler seçmenizi tavsiye ederim.Yazıyı okurken ilk adımda konuya hakim olamadım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>