Kadının Kocasına Karşı 8 Görevi


-1
-1 Beğeni

Bu görevler her ne kadar sadece erkek memnuniyeti için yazılmış olsa da uyulması aileninin tümünün memnuniyetini sağlayacaktır. Çünkü eşi tarafından mutlu edilen bir erkek bunu hali, tavırları, eşine desteği ve hediyeleri ile gösterir:)

1. İtaat

kocaya itaat muslim anime

Kadının kocasına karşı vazifelerinden en birincisi (Allah’ın emirleri doğrultusunda) itaattir.

“Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. O sebeple ki Allah onlardan kimini (erkekleri) kiminden (kadından) üstün kılmıştır. Birde (erkekler onların) mallarından infak etmektedirler. İyi kadınlar itaatli olanlardır.”

| Nisa, 34

Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdular: “Kadınların en hayırlısı, baktığında seni mutlu eden, emrettiğinde itaat eden ve olmadığın zaman namusunu ve malını gözetendir.” (Taberani, İbn-i Mace)

2. Kanaat

Karı koca - eş - evlillik- ev işi

Çünkü kanaatkar olmak kalp rahatlığının sebebidir. Bir kadın arsızlık ve açgözlülük ederek efendisini, kendisinden ve evinden soğutmaktan sakınmalıdır. Kanaat; kafi gelecek miktar ile yetinmek tamahkarlık etmemek demektir.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdular: (Aza kanaat etmeyen, çok ile doymaz.) [Beyheki]

3. Temiz olma

kadın iffet hijab muslüman

Kocanın göreceği yerlere dikkat etmek ve itina ile temizlemek. Bilinmelidir ki, güzellik ve temizliği getiren şeylerin en güzeli sudur. (Kocası için evinde) daima güzel kokular sürünmelidir.

(Güzel koku bedeni besler.) [S.Ebediyye]

(Mümin pis olmaz.) [Buhari]

4. İhtiyaçların karşılanması

kadın müsüan suffa

Kocanın yemek yiyeceği vakte dikkat etmek. uyku saatini geçirmeme. kocanın adeti nasılsa o zamanlarda yemek ve yatağını hazırlamak. Bu islami bir şart olmasa da kadın edeben bunları yerine getirmelidir. Azcık vicdanı ve imanı olan erkek yemek, ev işinde elbet Resulullah’ı örnek alacaktır:)

5. Malın korunması

insanlar carsi pazar

Kocanın mal ve eşyasını korumak, çünkü mal ve eşyayı korumak iş bilmekten geçer.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), âilenin huzurlu ve mutlu olması hususunda şöyle buyurdu: “Allah korkusundan sonra mü’minin faydalandığı en hayırlı şey îmanlı bir eştir. Emrettiğinde itâat eder, yüzüne baktığında gönlüne ferahlık verir, yemin etse yeminini boşa çıkarmaz, yanında bulunduğu zaman canı ve malı konusunda sâdık davranır.”

|  İbni Mâce, hadis no: 1857

6- Akrabaya saygı

tesettür - kadın

Kocanın akrabasına ve yakınlarına hürmet etmek. çünkü kadının kocanın akrabasına ve yakınlarına hürmet etmesi, güzel idare ve tedbirden ileri gelmektedir.

7. Sır saklanması

anime-niqabi-drawing

Kadının kocasından edindiği sırrını hiç kimseye duyurmaması. Eğer duyuracak olursa kocasının itimadını kaybeder. Kadın da ondan emin olamaz.

8. Saygı ve hürmet

ask sevgi saygi

Kocanın emrini yerine getirmek. Ona karşı çıkmama ve asi olmamak. Eğer ona karşı gelecek olunursa onu kendine kinlendirip düşman yapma ihtimali yüksektir.

Ayrıca bir koca hanımını istediği şeye zorlaması da caiz değildir ve kadın bu gibi şeyleri dinen yapmak zorunda değildir. Mesela, bir kadın yemek yapmak veya kendi çocuğuna bakmak zorunda değildir. Ama ailenin huzuru ve selameti için, aile fertleri arasında karşılıklı hürmetin tesisi için kadının meşru ve müspet olan ( kendi hoşuna gitmese de ) yapması elbette güzeldir.

Aile içinde karı kocanın görev paylaşması:

İslamda aile, korunması gereken kutsalların başında yer alır. Bu sebeple aile başı boş bırakılmamış, bireylerini koruyacak biri aile reisi olarak en başta sorumlu tutulmuştur. Bu sorumlu kimse,sözünü dinletecek güç ve kuvvette olmalı ki,ailede haddi aşanları meşruluk çizgisinde muhafaza edip sözünü dinletebilsin.. Bu da aile içinde etkisini herkese kabul ettirecek güçte olan baba ve koca olacaktır..

İslamda ailenin bu reisi, başına buyruk kimse değildir.Tam aksine reisi olduğu ailenin sorumluluklarını olanca ağırlığıyla yüklenen, geçimini temin etme görevini de omuzlarına alan kimse demektir. Yani baba ve kocanındır dışarıda çalışıp ailenin geçimini temin etme sorumluluğu.. Hanım aile reisi gibi dış işlerinde çalışarak, geçim temin etme zorunda değildir.

Efendimiz (sav) Hazretleri, kızı Fatıma ile damadı Aliyi evlendirdiği sırada, evin iç işlerini kızı Fatımaya, dış işlerini de damadı Aliye verirken:

– Çeşmeden su getirmek, hamur yoğurup ekmek yapmak,evin temizliğini yapıp iç işlerini düzenlemek Fatıma’ya aittir. Dış işleri de Ali’nin sorumluluğundadır, tavsiyesinde bulunmuştur.

Bununla beraber, bey ev işlerine de yardım edebileceği gibi,hanımın da dış ilerinde beye destek olması da caiz görülmüştür . Nitekim Efendimiz(sav)Hazretleri ev işlerinde ailesine yardım etmiş,hatta evdeki bu yardımın ümmetine de sünnet olduğu kitaplarımızda ifadesini de bulmuştur.

Kadın Kocasına Yemek Yapmak Zorunda mıdır?

Kadının yiyecekleri, elbisesi, oturacağı yerden ibaret olan nafakası, meşrû şartlar dâhilinde kadının nikâhlı kocasına aittir. İsraftan sakınmak gerekir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kocanın malından, iyilikle sana ve çocuğuna yetecek kadar al. buyurmuşlardır.

Hanımların yemek ve ekmek pişirmesi, elbise yıkaması, oda süpürmesi, ev işlerini tertip ve düzenlemesi, kocasının yükünü hafifletmeye çalışması ahlaki birer görevdir ve şerefli bir hizmettir. (Hukuku İslamiyye Ö. N. Bilmen 2/483)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma’ya: “Kızım sen ev işlerini, Ali de dış işleri görsün” buyurdu. Peygamberimiz her şeyde olduğu gibi aile hayatında bize en güzel örnektir. Bu günkü aile sıkıntılarımızın başında Kur’an ve Sünnetten ayrılmamız gelir.

Anne Çocuğu Emzirmeye Zorlanır mı?

Çocukların, annelerinin nafakaları ve elbiseleri kendileri için çocuk doğurdukları (kocaları) üzerinedir.” (Bakara 233)

Bir anneye doğurduğun çocuğu emzir diye cebrolunmaz. Ancak çocuk anasından başka kadınları emmez ise cebrolunur. Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de:

“Anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler.( Bakara 233) ayet-i kerimesi kadınların çocuklarını emzirmelerine delildir.

Annesi çocuğunu emzirmediği müddetçe babası ücretle bir sütanne tutup, annesinin yanında çocuğu emzirir. Zira çocuğu koruma ve terbiye etme hakkı annenindir.

Çocuğunu emzirmek, anne üzerine diyaneten lazımdır. Çünkü Kur’an-ı Kerimde geçen, “Anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler.” ifadesi haber sigası ile tekitli emirdir. (Mevkufat 1/597)

Kadın Eşinin Ailesine İyi Davranmalı:

Müslüman bir hanımın eşine iyi davranmasının bir diğer yönü de eşinin anne ve babasına karşı iyi davranması, onlara hürmeti ve takdiri elden bırakmamasıdır. Kadın, kayınvalidesine yardımcı olarak kocasına ikram ve iyilikte bulunur. Dolayısı ile koca da bu durumu göz önünde bulundurarak hanımına ve onun annesine karşı iyi davranır. Kadın bunu yapmakla aslında kendine iyilik yapmış olur. Zira Allah Teâlâ, “İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? (Rahman 60)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, “İnsanların hayırlısı, insanlar için hayırlı olandır.” buyuruyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine öğrettiği merhamet, sadece yakınlarını değil bütün insanlığı kucaklamaktadır. Bir hadis-i şerifte şöyle ifade edilmiştir:

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. (Müslim)

“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin”. ( Tirmizî )

Merhamet bazı kimselerin sandığı gibi, sadece bir acıma duygusu değildir. Sevgiyle gelişen yardım ve fedakârlıkla büyüyen şümullü bir histir. Eğer bir kalpte merhamet duygusu yoksa o kalp hastadır.

Zamanımızda bazı kişiler kadın, erkeğinin çamaşırını yıkamak zorunda değildir, çocuğunu emzirmek mecburiyeti yoktur diyerek aile hayatının yaşanmaz hale gelmesine vesile oluyorlar. Her ne kadar kazaen mecbur değilse de işin bir de dinî yönü, insanî yönü, merhamet boyutu vardır. Memure kadın, alacağı para karşılığında tanıdığı, tanımadığı insanlara günlük en az sekiz saat hizmet ederken kocasına, kocasının anne, babasına neden itaat etmesin. Bu garip düşünceler ve benzeri yanlışlar nice ailelerin çözülmesine ve huzursuzluğa vesile oluyor. Aileler her şeyden fazla muhabbete muhtaçtırlar.

Ailelerin dünya ve ahiret saadeti için önce Allah ve Rasulüne itaat etmesi birbirlerine meşrû zeminlerde itaatleri gerekir. Günahlarda hiç kimseye itaat gerekmez.

Saniyen; herkesin birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri ailenin mutluluğunu sağlar. Aksi halde aile hayatı yaşanmaz hale gelir. Bir diğer yönü ise hayat sadece bu dünya ile sınırlı değil, bir de asıl hayat olan ahiret hayatı vardır. Biz öyle bir aile ortamı oluşturalım ki haramlardan uzak, Kuran ve sünnet ikliminde, cennetî bir hayat yaşanan akl-ı selim sahibi insanların hayatı olsun. Zira Allahu Teala güzel davranışta bulunanları sever.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

-1
-1 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
1
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
2
HARİKA
HAHA HAHA
1
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
1
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
2
BAŞARILI

8 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. İğrençlik nerede? Dışarıda patronuna kölelik etse efendisini bırak kölesi bile olmaya Evet ama Hz. Resulullah Efendimizin( sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetindeki ve Kuranı Kerim’deki ifadelere göre hitap etmeye gelince Hayır. Efendilik demek üzerine hükmet dominant ol kafasına vur değil Adaletle hareket et Hakkını korumak gibi manalara gelmektedir. Ama Zamanın sözde kadın hakkı arayıcısı insan menşeili Feminist kadınları iş sahasında çalışmaya itici kapitalist akımlar insanların kafasını zehirledi. Güya daha hümanist (!) bir toplumsal hayat vaadetti, insanlar hurraaaaa diye hücum etti bu sakat düşüncelere ama günlük yaşama bakınca tam tersi.

   1. Efendilik demek hükmet demektir. Deyyusluk yapma, Kadının kocasına itaati ve ev işleri gibi farziyatında bir erkek gibi bir müslüman gibi Dik dur. Kadını değil, Allahı razı etmek için yaratıldın. Bu toplum bu halde sizin gibilerin bu gevşekliği yüzündendir. Vaktinde nisa 34 uygulansaydı böyle mi olurdu? Kadın putunu kır, Allaha yönel.

 1. İlk madde hariç diğerleri mantıklı. Erkeğin kadından üstün olan tarafı fiziksel ve maddi güçtür. Bu konuda karısına güvence vermesi gerekir. Madem “itaat” maddesi altında hadisler yazıtısın açıklamasınıda adamakıllı yap ki insanlar anlasın. Aksi taktirde insanları İslamdan soğutmaya başlarsın.

  1. Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:

   “Saliha kadından daha kıymetli bir dünya nimeti yoktur. / Saliha kadın odur ki, kocası kendisine baktığı zaman onu hoşnut edecek, emrettiği zaman itaat edecek, evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak! / Kadını kocası aleyhine, köleyi efendisi aleyhine kışkırtan bizden değildir.”

   (İbn Mace, Nikâh, 5 / Ebû Davud, Zekat, 32 / Ebû Davud, Talak, 1)

   İslamdan ancak kafirler soğur. Aynı senin gibi…

   Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:

   “Kadınların şerlisi kendini beğenip kibirlenen ve (açılıp saçılarak) teberrüc yapanlardır. Onlar münafıktırlar. Bu yüzden kadınlardan cennete girecek olanlar ayağı sekili karga gibi azdır.”

   (Sahih, Beyhaki, c. 7, s.82)

 2. Kadın evinin ve çocuklarının çobanı olduğunu, kocaya itaatin önemini ifade eden ayet ve hadisler var iken. Kadının erkek emrettiğinde ev işlerini yapmak nasıl zorunda değil? Allah ayette evlilik yükümlülüklerini yerine getirmez ise nüşuz davranır serkeşlik eder ise dövmeye bile ruhsat veriyor, hatta emrediyor. (Ki bu gün bu ayet uygulanmadığı için kadınların toplumu nasıl var ettiğini görüyoruz.) Siz kim oluyorsunuz da erkek zorlayamaz diyorsunuz?

  Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:

  “Saliha kadından daha kıymetli bir dünya nimeti yoktur. / Saliha kadın odur ki, kocası kendisine baktığı zaman onu hoşnut edecek, emrettiği zaman itaat edecek, evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak! / Kadını kocası aleyhine, köleyi efendisi aleyhine kışkırtan bizden değildir.”

  (İbn Mace, Nikâh, 5 / Ebû Davud, Zekat, 32 / Ebû Davud, Talak, 1)

 3. Kocasına itaat ve evinden ve çocuklarından sorumlu olduğunu gösteren ayet ve hadislerle sabittir ki. Kadının ev işlerini yapması çocuğuna bakması farzdır. Kocası emrettiğinde itaat etmesi farz değil mi?Deyyusluk yapmayın.

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı