Günlük Yapılabilecek 6 Faziletli Amel


-1
-1 Beğeni

Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulilahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Esselamu Aleyküm,

Farz ve vacip ibadetlerin dışında Allah’a yakınlaşmamıza, iyi kul olmamıza vesile olacak bir de nafile ibadetler vardır. Bir kudsi hadiste Cenab-ı Allah (celle celaluhu) şöyle buyurur:

“Kulum nafilelerle bana yaklaşır. Sonunda Ben onu severim ve onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Kulum benden bir şey dileyecek olursa, mutlaka onu veririm. Bana sığınacak olursa, şüphesiz onu himayeme alırım.” (Buharî, Rikâk 38)

Bu yazımızda sizlere günlük yapılabilecek nafile ibadet ve zikirleri hazırladık.

1- İşrak Namazı

İşrak Namazı 2

Bu namazın fazîleti konusunda Enes b. Mâlik’in (Allah ondan razı olsun), Hazreti Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve sellem) rivâyet ettiği şu hadis gelmiştir:

“Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra (mescitte) oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olursa, güneş doğduktan sonra da iki rekât (İşrak) namazı kılarsa, bir tam nâfile hac ve umre sevabına nâil olur, bir tam nâfile hac ve umre sevabına nâil olur bir tam nâfile hac ve umre sevabına nâil olur.”

(Tirmizî; hadis no: 586)

2- Duha Namazı

Duha Namazı

Allah’a yaklaşma da çok büyük önemi olan Duha namazının faziletlerinden bazılarını yazalım inşaAllah.

Ebu Zerr (radıyallahu anh) ve Ebudderda (radıyallahu anh), Peygamber Efendimiz’den (sallallahu aleyhi ve sellem) rivayet ettikleri bir hadis-i kudside bu hususu şöyle haber verirler:

“Yüce Allah buyurdu ki: ‘Ey Âdemoğlu! Günün evvelinde Benim (rızam) için dört rekât namaz kıl, Ben de günün sonuna kadar seni gözeteyim.”

(Tirmizî, Salât 346; Sahîhu İbn Hibban, XI, 36)

Hazreti Ebu Hureyre (radıyallahu anh) ve Ebu Zer Hazretlerinden (radıyallahu anh) nakledilen rivayette Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Her kim iki rekat duhâ namazı kılmaya devam ederse, Allah o kimsenin günahlarını denizin köpükleri kadar çok da olsa affeder.”

(Tirmizî, Salât 346).

Ebudderda (radıyallahu anh), bu husustaki bir başka fazileti şöyle nakleder:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

“Kim kuşluk namazını iki rekât kılarsa, o kimse gafillerden olmaz (yazılmaz). Kim dört rekât kılarsa, âbidlerden (ibadet edenlerden) yazılır. Kim altı rekât kılarsa o gün ona yeter. Kim sekiz rekât kılarsa, Allah onu çok kunut eden (kânitîn) kimselerden yazar. Kim on iki rekât kılarsa, Allah ona Cennet’te bir köşk bina eder.”

(Taberani, el-Mu’cemu’l-evsat, I,182)

Kuşluk vakti geniştir. Doğan güneşin bir miktar yükselmesinden -yani kerahet vaktinin çıkmasından- itibaren başlar, öğle vaktine yaklaşıldığında -yani kerahet vaktinin girmesiyle- sona erer. Bu zaman aralığında duhâ namazı kılınabilir. Ancak efdal olanı; güneş ışıklarının kuvvetli düşmesiyle ortalığın ısındığı vakitten itibaren kılınanıdır. Buna güneşin doğuşundan iki saat sonrası da diyebiliriz. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şerîflerinde efdal olan vakti şöyle bildirmiştir:

“Duha namazı, deve yavrusunun ayaklarının ısınan zeminden yanmaya başladığı zaman kılınmalıdır.”

(Müslim, Salâtu’l-musâfirîn, 143.)

3- Evvabin Namazı

Evvabin Namazı

Evvabin kelimesi “evvab” kelimesinin çoğuludur. Evvab, işlediği bir günahtan hemen tövbe ve istiğfar eden demektir. Tövbe ve istiğfar edenlerin namazı demek olan “evvabin namazı” bir çok hadiste çok sevaplı olduğu bildirilip teşvik edilen, altı rekatlık nafile namaz olup, akşam namazından sonra kılınır.

Bu konuda, Hazreti Ebu Hureyreden (radıyallahu anh) nakledilen bir hadiste, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekatlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır.”

(Tirmizi, Salat, 431)

Ayrıca Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem), akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kıldığı ve

“Her kim akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahları affedilir.”

(Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, II/230; Şevkani, III/64. Her iki kaynakta Taberani’den nakleder.)

dediği nakledilmektedir.

Konuyla ilgili hadis kitaplarında yer alan rivayetlerde bazılarında, Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) akşam namazından sonra dört rekat kıldığı ve kılmayı teşvik ettiği de yer almaktadır.

(Heysemi, Mecmeuz Zevaid, II/230; Şevkani, III, 64. Her iki kaynakta Taberani’den nakleder.)

Hanefilerden, evvabin namazı, (akşam namazından sonraki namaz), akşamnamazının iki rekat müekked sünnetiyle birlikte altı rekat olduğunu söyleyenler, bu rivayeti esas almaktadırlar.

4- Zikirler

Zikir Tesbih

Ebu’d-Derda‘dan (radıyallahu anh) rivayetle Rasulullah (sallallahu teala aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu:

“Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.” (Taberani, Terğibu Terhib 2/449)

Estağfirullah diyerek istiğfar etmek sürekli devam etmemiz gereken bir ameldir. Allahu Teala’nın çokça tevbe edenleri sevdiği Bakara Suresi 222. Ayetinde geçmektedir. Ayrıca Rasulullah (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz’in şu Hadis-i Şerifleri vardır:

“İstiğfara devam edeni, Allahü Teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır.”

(Nesai)

“İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz.”

(Tirmizi)

“Amel defterinde çok istiğfar bulana müjdeler olsun.”

(İbni Mace, No: 3818)

“Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır; ümmetimin selâmlarını bana ulaştırırlar.” 

(Müstedrek, 2:456, no. 3576.)

Allah-u Teala Hazretleri (celle celaluhu) Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır:

“Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.”

(Ahzab, 33/56)

En az günde yüz salavat okuyalım inşaAllah.

5- 100 Defa İhlas Suresi Okumak

Zikir-tesbih-Kuran

İhlas Suresi’ni okumak çok faziletli amellerdendir. Bazı Hadis-i Şerif rivayetleri şöyledir:

“İhlas suresini okumak, Kur’an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.”

(Buhari) 

“On kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.”

(İ. Ahmed)

“Yatarken yüz kere İhlâs okuyan Cennete girer.”

(Tirmizi) 

“Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.”

 (Haraiti)

“Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs sûresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur.”

(Beyheki)

6- Oruç Tutmak

Nafile Oruç

Oruç ibadeti de bizi Allah’a yaklaştıran çok önemli ibadetlerden biridir.Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yani “eyyam-i biyz” denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.

Hz. Hafsa (radıyallahu anha) diyor ki;

Dört şeyi Resûlüllah (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce’nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek’at namaz…”

(Ahmed bin Hanbel, Nesâi)

Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir. Sabah kılınan sünnet ise, sabah namazının sünnetidir.

Hz. Aişe validemiz (radıyallahu anha) şöyle buyurdu:

“Allah Rasulü, pazartesi ve perşembe günleri oruçtutmaya çokça özen gösterirdi.”

(Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36; İbn Mace, Sıyam, 42; Ahmed b. Hanbel 6/80.)

Üsame b. Zeyd (radıyallah anh) Hazretleri şöyle rivayet etmektedir:

Ben Peygamber Efendimizin, pazartesi-perşembe günleri oruç tuttuğunu görünce, O’na bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdiler:

“Ameller, Cenab-ı Hakk’a pazartesi-perşembe günleri arz olunurlar. Ben istedim ki Cenab-ı Allah’a amelim arz olunurken oruçlu olayım.”

(Tirmizi, Savm, 44; Nesai, Sıyam, 70)

Başka bir rivayette de Rasulullah’a (aleyhissalatu vesselam) pazartesi günü tutulan oruçtan sordular. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)

“Ben o gün dünyaya geldim ve o gün peygamberlik verildi veya bana vahiy indirilmeye başlandı.” buyurmuşlardır.

(Müslim, Sıyam, 197.)

Bunların yanında 5 vakit namazı cemmatle kılmaya devam edelim, günlük 100 kere Allah diyelim, en az bir sayfa Kur’an-ı Kerim okuyalım ve gece teheccüd namazına kalkmaya çalışalım,bol bol sadaka verelim, insanların ihtiyaçlarını elimizden geldiğince giderelim inşaAllah. Bunları ihlas ile yapmaya Allah hepimizi muvaffak etsin ve kabul etsin. Böylece hayatımız bereketlenecek inşaAllah. Bir kere geldiğimiz fani dünyadan kalıcı kazançlarla dönerek Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olur inşaAllah. Sürekli Allah’ı zikrettikçe O’nun celle celaluh huzurunda olduğunu düşündükçe kendimizde de çok güzel değişimler olacaktır inşaAllah. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

-1
-1 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
1
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
1
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
24
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
1
BAŞARILI

7 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı