İslamda Hükümlerin 4 Esası

İslamda hükümlerin dört ana kaynağı vardır. Kitap Sünnet İcma Kıyas Dini hükümler bunlardan çıkarılır ve bu kaynaklara dayanır. İslamda hiçbir hüküm, bu kaynaklardan başka hiçbir asıldan alınmamıştır. İslami hükümlerin esası aslında Kuran-ı Kerim'e dayanır. Şimdi bunların izahını verelim. 1- KitapAllah tarafından Hz.Muhammed(sallahu aleyhi ve sellem)'e vahiy ile 23 senede indirilen ve bize kadar tevatüren gelen

Edille-i Şer’iyyenin/Dini Hükümlerin 4 Kaynağı

Edille-i Şer’iyye (Şeri Deliller) dini hükümlerin çıkartıldığı deliller demektir. Edille, delil kelimesinin çoğuludur. Delil de, kendisiyle, arzulanan bir amaca ulaşılan rehber, kaynak, dayanak demektir. Usûl-i Erbaa, Edille-i Erbaa da denir. Şer’i delillerin esası Kitabullah ile sünneti Nebeviyedir. Dinimizin başlıca hükümleri bu iki menbadan iktibas olunmuştur. Peygamberimiz zamanın­da ahkâm-ı şeriyye bizzat Peygamberimizden alınır, talim edilirdi. Edille-i