Erkek Bebeğinize Koyabileceğiniz Sâhâbî İsimleri


-1
22 Paylaşım, -1 Beğeni

İslam dini yeni doğacak çocuğa konulacak isme büyük önem verir. Anlamlı bir isimle onurlandırılmak bebeğin hakkıdır. Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kıyamet günü siz, isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu sebeple isimlerinizi güzelleştiriniz!” (Ebû Dâvûd, Edeb 61; Dârimî, İsti’zan 59; İbn Hıbban, Sahih, VII, 528)

O halde doğacak erkek bebeğinize bir sahabi ismi vermekten daha güzel ne olabilir ki?

Sahâbî, sahâbe ve ashap kelimeleri İslâmiyet’le birlikte, Resûl-i Ekrem’i görüp ona inanan kimseler için kullanılmaya başlanmıştır. Resûl-i Ekrem de onlardan bahsederken “Ashabımdan hiçbirini çekiştirmeyin” buyurmuş ve (Müslim, “Feżâʾilü’ṣ-ṣaḥâbe”, 221, 222) “sahâbenin hayırlıları” (Müsned, I, 294) gibi ifadeler kullanmıştır. Sahabelerin peygamberlerden sonra en yüksek mertebeye sahip oldukları kabul edilir. Eğer bir erkek bebek bekliyorsanız sahabe isimlerini derlediğimiz yazımıza bir göz atmanızı mutlaka avsiye ederiz.

1. Abbad

Hz.Muhammed’in yoldaşı Abbâd bin Bişr ibadeti, bağlılığı, cesareti ve savaşta öne çıkan zekası ile tanınırdı. Hz. Âişe’nin rivayetine göre bir gün Resûl-i Ekrem mescidde namaz kılan (veya Kur’an okuyan) Abbâd’ın sesini duyunca, “Âişe! Bu Abbâd’ın sesi değil mi?” diye sordu. Abbâd olduğunu öğrenince de “Allahım, Abbâd’a merhamet et!” diye dua etti (Buhârî, “Şehâdât”, 11). Bu güzel Arapça isim, ‘Allah’a ibadet eden’ veya ‘Allah’ın kulu’ anlamına gelir.

2. Abdurrahman

Abdurrahman bin Avf cennetle müjdelenen on sahabiden biridir. İslam’ı kabul eden ilk 8 kişiden biridir. Câhiliye döneminde Abdüamr veya Abdülkâ‘be olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber Efendimiz tarafından Abdurrahman olarak değiştirildi. Abdurrahman, ‘Rahman olan Allah’ın kulu’ demektir.

3. Adiyy

Adîyy bin Hatem, (Adî olarak da geçer) Tay Arap kabilesinin reisiydi ve Müslüman olmadan önce mutaassıp bir hıristiyandı. Bir savaşta Müslümanlar aralarında Adîyy’in kız kardeşi Seffâne’nin de bulunduğu pek çok kişiyi esir alarak Medine’ye getirdiler. Seffâne müslüman olduğunu söyleyince Hz. Peygamber de onu sadece âzat etmekle kalmayıp elbise, yiyecek, at ve harçlık vererek Şam’a kardeşi Adî’nin yanına gönderdi. Seffâne’ye yapılan bu muameleden memnun olan Adî, Medine’de Resûlullah’la yaptığı görüşme sonunda hicretin yedinci veya dokuzuncu (628, 630) yılında İslâmiyet’i kabul etti. Başarılı çalışmalarıyla kabilesinin tamamen müslüman olmasını ve devlete karşı görevlerini eksiksiz yerine getirmesini sağladı.

  Adiyy “daima harbe koşan, cihattan kaçınmayan” anlamına gelir.

4. Ahnef

Ahnef, bize göre en güzel sahâbe isimlerinden biridir. Bu isim aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhivesellem zamanında yaşamış, Müslüman bir general olan Ahnef b. Kays’ın ismidir. Ahnef isminin anlamı ‘doğru yolda olan’ veya ‘Allah’a iman eden’dir.

5. Ammar

İslam’ın muhacirlerinden olan Ammâr b. Yâsir, dini için bulunduğu özverilerle bilinir. Peygamberimiz’in sallallahu aleyhivesellem en sevilen sahâbelerinden biri olarak düşünülmesi, İslam’da yüksek bir pozisyona sahip olmasının nedenidir. Ammâr isminin anlamı ‘kurucu, kuran kimse’ veya ‘bir şeyi koruyan ve önemseyen kimse’dir. Aynı zamanda ‘çalışkan ve özenli’ anlamına da gelmektedir.

6. Enes

Benî Hazrec kabilesine mensup Enes b. Nadr Peygamberimiz’in sallallahu aleyhivesellem sahâbelerinden biridir. Uhud Savaşı’nda şehit edilene kadar müşriklerle yiğitçe savaşmıştır. Enes isminin anlamı ‘korkusuz ve endişesiz’dir. Aynı zamanda ‘neşe ve huzur getiren kimse’ anlamına da gelmektedir.

7. Erkam

Sahâbelerinden biri olan Erkam b. Ebü’l-Erkam, ilk Müslüman topluluğunun düzenlenmiş olduğu toplantıların yapıldığı evlerin sahibidir. Kureyş’in Benî Mahzûm kabilesine mensuptur. Erkam isminin anlamı ‘üzerinde beyaz benekler bulunan bir çeşit siyah yılan’dır.

8. Âsım

Müslümanların ilk nesillerinden bir sahâbe olan Âsım b. Sâbit Peygamberimiz’e sallallahu aleyhivesellem Medine’ye hicretinde yardım etmiştir. Bedir Savaşı’na da katılmıştır. Âsım isminin anlamı ‘koruyucu, kalkan veya vasi’dir.

9. Bilal

Bu kadim Arapça isim Bosna ve Türkiye’de oldukça popülerdir.Peygamber Efendimizin en güvenilir ve sadık sahabelerinden biri olan Bilal bin Rabah(Bilal-i Habeşî) ‘ın ismidir. Bu isim ‘su’ ya da ‘soğuk içecek’ anlamlarına gelir.

10. Dihye

Dihye bin Halîfe el-Kelbî bir sahabîydi. ‘Askeri komutan’ anlamına gelen bu isim, oğullarının cesur ve gözüpek bir şekilde büyümesini isteyen ebeveynler için güzel bir seçim olacaktır.

11. Fazıl

Fazl bin Abbas, Efendimizin kuzeni ve Abdullah bin Abbas’ın da oğluydu. Huneyn Savaşında ciddi mücadele veren sahabîlerdendi. Fazıl ‘asil ve güzel amel’ demektir.

12. Feyruz

Feyrûz ed-Deylemî, Hz. Muhammed’in İranlı bir sahabîsi idi. Efendimizin peygamberliğinden kesin olarak emin olunca Kariye’ye olan bağlılığından vazgeçmiş ve İslam’ı benimsemiştir. Feyrûz ‘turkuaz’ demektir.

13. Hakim

Hakîm bin Hizam, Mekke’nin Kâbe kuşatması içinde doğan Hz.Hatice annemizin yeğeniydi. Hakim, tüm çeşitleriye Allah’ın 99 isminden biridir ve bu sebeple en yaygın olanlarından biridir. Hakîm ‘bilgin, bilge adam veya yargıç’ demektir

14. Hanzala

Hanzala bin Ebî Âmir, Benî Evs kabilesinden bir sahabîydi. Genç bir yaşta, 24 yaşında, Uhud Savaşında müşriklere karşı savaşırken şehit edilmiştir. Hanzala ‘ tıbbi kullanım için acı bir meyve sunan ağaç’ demektir.

15. Haşim

Hâşim b. Utbe b. Ebî Vakkās Sa‘d b. Ebî Vakkās’ın yeğeni ve Peygamber Efendimiz’e(s.a.v) başkaldıran Arap kabilelerine karşı Ridde Savaşlarındaki desteğiyle tanınan sahabîdir. Hâşim ‘kötülüğü yok eden’ demektir.

16. Hassan

Arapça isimlerin en çok tanınanlarından olan Hassân’ın muhteşem anlamı ‘ hüsn sahibi olmak ve güzellik’ tir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) için şiirler yazan Hassân bin Sâbit’ten gelen bir isimdir.

17. Hatip

Hâtıb b. Ebû Beltea, Efendimizin Mısır Kralına gönderdiği mektubu iletmekle sorumlu bir sahabîydi. Arapça isimlerin en özgünlerinden birisi olan Hatip ‘yakacak odun’ ya da ‘odun toplayıcısı’ demektir.

18. Hubab

El-Hubâb b. el-Münzir, Hazreç kabilesinden bir Ensar ve önemli bir sahabîdir. Hubab ‘sevilen’ anlamına gelen güzel bir Arap ismidir.

19. Huzeyfe

Eski bir Arapça isim arıyorsanız, Huzeyfe harika bir seçim olacaktır. Huzeyfe bin Yemân, Hz. Muhammed’in sırdaşlarından biriydi ve Bedir Savaşı dışında tüm savaşlara katılmıştı.

20. Hüseyin

Hasan isminin küçültülmüş hali (Hasancık) olan Hüseyin, yaygın bir Arapça isimdir. İlk kez Efendimiz tarafından torununa verilmiştir. ‘Ilımlı, otantik, iyi huylu ve hassas’ anlamlarına gelir.

21. İbrahim

İbrahim bin Muhammed, Peygamber Efendimiz ile Mâriye el-Kıbtiyye annemizin oğlunun ismidir. Bu ismi, Araplar ve Yahudilerin de bildiği İbrahim peygamberden aldığı kabul edilir. ‘Cumhurun babası’ anlamına gelen bu isim Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Müslüman aileler arasında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

22. İkrime

İkrime b. Amr b. Hişam başlarda Peygamber Efendimizin Mekke’deki en büyük düşmanlarından biriydi. Öncesinde böyle olsa da sonradan İslam’a geçti ve Ashab-ı Kîram’ın önde gelen Müslümanlarından biri oldu.

23. İmran

İmrân bin Husayn, Efendimiz’in ashabından bir mücahid ve yaygın bilinen bir hadis râvisidir. İmrân ve babası Husayn bin Ubeyde hicretten yedi yıl sonra İslam’a girmişlerdir. İmran, tarihi önemi olan günümüz isimlerindendir fakat bilinen bir anlamı yoktur.

24. İshak

İshak, Hz. Muhammed’in ashabının önde gelenlerindendi ve bu ismin de ‘çok gülen’ gibi harika bir anlamı vardır. Aynı zamanda ‘peygamber’ demektir.

25. Cabir

Câbir b. Abdullâh b. Amr b. Harâm el-Ensârî İslam’ı seçtiğinde çok genç, yedi yaşlarındaydı. Tarihçilerin aktardığına göre Câbir b. Abdillâh Bedir Savaşı’nın da içinde bulunduğu 19 tane savaşa katılmıştır. Câbir’in anlamı ‘rahatlatan kişi’ ya da ‘yetimlerle ve fakirlerle ilgilenip yardım eden’ anlamlarına gelmektedir.

26. Cafer

Cafer, Ebû Tâlib bin Abdulmuttalib’in üçüncü oğlu ve Hz. Ali’nin büyük kardeşi olan bir sahabînin ismidir. ‘Akış’ ya da ‘dere’ anlamlarına gelmektedir.

27. Cüleybib

Cüleybib az bilinen bir sahabî ve bir şehidin ismidir. Bu isim ‘küçük yetişkin’ anlamındadır. Bu onun kısa ya da küçük hatta cüce gibi olduğu anlamına gelir.

28. Ka'b

Bu özgün ve güzel isim 7. yüzyılda bir Arap şairi olan sahabî ,Kâ’b bin Züheyr, ile özdeşleştirilmiştir. Hatta Peygamber Efendimiz’e övgü için “Kasîdetü’l-bürde” şiirinin yazarıdır. Bu Arapça isim ,bazen Kâab olarak da telaffuz edilir, 1. yüzyılda Arap Yahudileri tarafından kullanılmıştır ve ‘asil, yüksek, saygı duyulan’ anlamlarına gelmektedir.

29. Habbab

Habbâb bin Eret, İslam’ı kabul eden ilk on kişiden biri olan, el-Yamamah(Suudi Arabistan’ın doğusundaki eski bir bölgedir)dan bir gençtir. ‘Hızlı yürüyen’ ya da ‘koşan’ anlamına gelen Habbab, güçlü, kısa ve öz bir bir isimdir ve çocuğunuz için ilgi çekici bir seçenek olacaktır.

30. Halid

Ebû Süleymân Hâlid b. el-Velîd b. el-Mugīre el-Mahzûmî, daha çok Seyfullah olarak bilinir, bugün bile askeri alandaki cesareti ve taktikleriyle tanınır. Medine döneminde Peygamberimizin yönetimindeki orduları komuta ederdi. Halid ‘sonsuz’ anlamına gelmektedir.

31. Hubeyb

Hubeyb bin Adî, Hz. Muhammed’in İslam’ı duyurmak için için gönderdiği öğretmenlerden biridir. Recî’ Vakası’nda şehit edilmiştir. Güçlü Arapça kökenleri olan Hubeyb ve Hubayb isimleri Habbab isminde türemişlerdir ve ‘hızlı yürüyen’ anlamına gelmektedir.

32. Huneys

Huzâfe bin Kays’ın oğlu Huneys b. Huzâfe, Hz. Ebu Bekîr’in öğretilerinden etkilenip İslam’ı seçmiştir. Bu isim ‘aslan’ anlamına gelmektedir.

33. Lebid

Lebîd, Hevâzin kabilelerinden biri olan Benî Âmir kabilesinden, Peygamberimiz’in sallallahu aleyhivesellem sahâbelerinden biri olan Arap bir şairdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhivesellem ile ilk defa hasta amcası için çare bulmaya gittiğinde tanışmıştır. Tevâfuken Lebîd isminin anlamı da ‘sahâbe’dir.

34. Malik

Mâlik B. Dînâr, İslam’ı yaymak için Hindistan’a giden ilk Müslümanlardan biridir. İranlı bir esirin oğlu fakat Hasan-ı Basrî’nin öğrencisi olmuştur. Farklı şekilde telaffuz edilen bu ismin ‘hükümdar’, ‘mal sahibi’, ‘sahip’ anlamları vardır.

35. Mikdad

Behrâ kabilesine mensup ve muhacir olan Mikdâd B. Amr, en fazla saygı duyulan sahâbelerden biri olarak addedilmiştir. İsminin anlamı ‘güçlü’dür.

36. Muavvez

Muavvez B. Amr, babası Amr B. Cemûh’dan önce Peygamberimiz’in sallallahu aleyhivesellem gönderdiği davetçi vesilesiyle gizlice iman etmiştir. Anlamı ‘kaybettiği şey yerine bir şey verilen’ olan Muavvez, doğru bir hassasiyete sahip hoş bir isimdir.

37. Muaz

Muâz B. Amr, kendilerine başka ilahlar edinen bir aileye sahip olmasına rağmen İslamla şereflenen Amr B. Cemûh’un oğludur. Muâz isminin anlamı ise ‘korunmuş’tur.

38. Muhammed

Elbette Muhammed ismi sahâbeler tarafından da paylaşılmıştır. Onlardan biri de “Hz. Peygamber’in atlısı” olarak da bilinen Muhammed b. Mesleme’dir. Muhammed isminin anlamı ise ‘övgüye layık’ ve ‘asil’dir.

39. Münebbih

Hemmâm B. Münebbih, Peygamberimiz’in sallallahu aleyhivesellem zamanında iman etmiş olan İranlı bir askerdir. Münebbih isminin anlamı ise ‘haberdar eden’ ve ‘uyaran’dır.

40. Musab

Kureyş’in Benî Abdüddâr kabilesine mensup Mus‘ab B. Umeyr, İslam’ın ilk elçilerindendir. Uhud Savaşı’nda savaşırken şehid olmuştur. Mus’ab isminin anlamı ise ‘güçlü ve hünerli’dir.

41. Nafi

Nüfey‘ B. Hâris’in üvey oğlu olan Nâfi b. Hâris, Benî Sakīf’in baş hekimidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhivesellem tarafından tavsiye edilmiş hatta Sa‘d b. Ebî Vakkās’ı tedavi etmiştir. Bu isim, sadeliği ve yumuşaklığıyla sevilen bir isimdir. Aynı zaman da Allah’ın subhanehu ve teala isimlerinden biridir. Nâfi, ‘faydalı’ veya ‘fayda sağlayan kimse’ anlamına gelmektedir.

42. Nuaym

Gatafân kabilesine mensup Nuaym B. Mes‘ûd, Peygamberimiz sallallahu aleyhivesellem ile ilk defa Ebû Süfyân’ın kendisini Müslümanları Kureyş ordusuyla savaşmamaları konusunda ikna etmesi için gönderdiği zaman tanışmışır. Peygamberimiz’e sallallahu aleyhivesellem yaklaşmış ve Hendek Savaşı sırasında dinini değiştirmek istediğini itiraf etmiştir. Nuaym isminin anlamı ‘Hadis rivayet eden’dir.

43. Sa'd

Sa’d ya da Saad olarak telaffuz edilen bu isim ‘saadet, mutluluk ve refah’ anlamına gelmektedir. Sa‘d b. Ebî Vakkās sahâbelerden biridir ve İslam ile şereflenen 17. kişidir.

44. Sehl

Ensardan olan Sehl bin Sa’d sahâbelerden biridir. İsminin anlamı ise ‘sade’dir.

45. Said

Peygamberimiz’in sallallahu aleyhivesellem önde gelen sahâbelerinden biri olan Saîd b. Âmir el-Cumahî, Hz. Ömer’in halifeliğinde Humus Valisi olmuştur. Said isminin anlamı ‘mutlu’dur.

46. Salit

7. yüzyılda Bahreyn’e gönderilen Müslüman bir elçi olan Salit b. ‘Amr’ Alâ b. Hadramî, Habeşistan’dan Mekke’ye göç eden 83 Mekkeli Müslüman’dan biridir. Bu isim Saliit olarak da telaffuz edilir, anlamı ise ‘belagatli’ ya da ‘çok konuşan kimse’dır.

47. Selman

Mâhbe (Mâyeh) b. Bûzehmeşân olarak doğan Selmân-ı Fârisî İslam’ı kabul eden ilk İranlıdır. Tarihçiler Hendek Savaşı’nda hendek kazma fikrini ilk veren kişinin Selmân-ı Fârisî olduğunu söylemektedirler. Selmân isminin anlamı ‘nimet ya da barış’tır.

48. ŞemsŞemmas

Şemmâs b. Osman, Peygamberimiz’in sallallahu aleyhivesellem Uhud Savaşı’nda şehid olan sahâbelerinden biridir. Şems isminin kökeni Arapça ‘güneş’ kelimesine dayanmaktadır ve genellikle ikinci isim veya soy isimle birlikte kullanılır.

49. Safvan

Safvân b. Ümeyye başlarda Peygamberimiz’e sallallahu aleyhivesellem karşıdır hatta Hendek Savaşı’nda O’na karşı savaşmıştır. Mekke’den ayrılmak üzereyken kendisine Müslüman olmasını söyleyen Umeyr b. Vehb ile karşılaşmıştır. Kararını vermesi iki ayı bulmuştur ve sonunda İslam ile şereflenmiştir. Safvân isminin anlamı ise ‘kaya’dır.

50. Salim

Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe, Müseylimetülkezzâb’a karşı yapılan savaştaki aktif katılımıyla bilinmektedir. Savaşta yiğitçe savaşmış ve sonunda şehid olmuştur. Arapça olan Sâlim isminin anlamı ‘güvenilir, sağlam ve barış’tır.

51. Şeddad

Peygamberimiz’in sallallahu aleyhivesellem sahâbelerinden biri olan Şeddâd b. Evs, hadis, özellikle Şam, ahlak ve salih ameller konularında, rivayet etmesiyle bilinir.  Şeddad’ın anlamı ise ‘taze, hep yeşil kalan bitki’dir.

52. Şüca

Şücâ‘ b. Vehb, en iyi olarak 8. yılın Rebîülevvel ayında (Temmuz 629), Peygamberimiz sallallahu aleyhivesellem tarafından, Siy bölgesindeki Hevâzin kabilesinin bir kolu olan Benî Âmir üzerine gönderilmesiyle bilinir. Batı ülkelerinde çok popüler olmasa da bu isim, tüm erkek sahâbe isimleri arasından gerçekten göze çarpmaktadır. Şücâ isminin anlamı ‘yiğit ve cesur’dur.

53. Suheyb

Suheyb-i Rumî, Bizans İmparatorluğunun esiriydi. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam’a iman eden ilklerden ve aynı zamanda saygı duyulan sahabelerden bir tanesiydi. Asıl ismi Umeyr’dir ancak kızıl yüzlü olduğu için ona Suheyb demişlerdir. Suheyb’in anlamı ‘kızıl saçlı veya kızıl görünüşlüdür’.

54. Süheyl

Süheyl ibn Amr, Kureyş kabilesinin hatibi, sözcüsüydü. Etkileyici ve zeki bir adamdı ve fikirleri kabiledeki herkes tarafından kabul ediliyordu. Süheyl’in anlamı ‘hassas veya yalın’ ve ‘bir yıldızın adı’dır.

55. Talha

Sahabe Talha bin Ubeydullah, Cemel Vakası ve Uhud Gazvesinde yaşanılanlarla tanınmıştır. (Kahramanca savaştığı Uhud Gazvesi’nde Resûlullah’ı korurken birçok yerinden yaralandı ve eli çolak kaldı. O gün üzerinde iki zırh bulunduğu için Uhud kayalığına çıkamayan Resûl-i Ekrem, Talha’nın sırtına basarak oraya çıktı bu sebeple de “Talha’ya -cennet- vâcip oldu” buyurdu. (Tirmizî, “Menâḳıb”, 21)) Bu harika Arapça isim, ‘cennetten gelen verimli bir ağaç’ anlamına gelir.

56. Temim

Temîm ed-Dârî, İslâm tarihinde bazı konulardaki öncülüğüyle tanınmıştır. Hz. Peygamber henüz hayatta iken Şam bölgesinden getirdiği kandillerle Mescid-i Nebevî’nin aydınlatılmasını sağlamış (İbn Mâce, “Mesâcîd”, 9), mescidde iki veya üç basamaklı bir minberin yaptırılmasını teklif etmiştir (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, III, 195-196; Makrîzî, s. 135). Tamim, “tamamlandı” anlamına gelen harika bir Arapça isimdir.

57. Sabit

Sâbit ibn Kays, İslam’ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş, zamanının en tanınmış sahabelerinden biriydi. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, “Sâbit b. Kays ne güzel adam!” diye övmüş ve (Tirmizî, “Menâḳıb”, 32), hastalandığı zaman ziyaretine gidip kendisine dua etmiştir. (Ebû Dâvûd, “Ṭıb”, 18) Arapçada Sâbit’in anlamı “sert olmayan”dır.

58. Sevban

‘Hastalıktan sonra iyileşme veya dönüş’ anlamına gelen Sevbân ismi, Hz. Muhammed’in beş sahabesiyle ilişkilendirilir. Bunlar: Sevbân b. Bücdüd, Sevbân el-Ensari, Ömer bin el-Hakem’in dedesi Sevbân , Sevbân el-Ansî ve Sevbân b. Yemred’dir.

59. Sümame

Sümâme bin Üsâl, zamanının en etkili ve güçlü Arap yöneticilerinden biriydi. Yemâme’deki Benî Hanîfe kabilesinin iki emîrinden biriydı. Sümâme adı “darı bitkisi” anlamına gelir.

60. Übey

Medine’de doğan Übey bin Ka’b, erken dönem Müslüman toplumunun en saygın kişilerinden biriydi. Übey ismi, ‘aşağılanmayı reddeden’ veya ‘kendine saygısı yüksek olan’ anlamına gelir.

61. Ubeydullah

Ubeydullah bin Abdullah, kalem-kâğıt hadisini ilk defa İbn Abbas’tan işittiğinde yeniden anlatan sahabedir. (Kırtas vakası) Ubeyd, ‘Allah’ın küçük hizmetkarı’ anlamına gelen Arapça bir isimdir.

62. Ukkaşe

Peygamber Efendimiz’in Ukkaşe adında beş sahabisi vardır, ancak en çok öne çıkanı, Hz.Muhammed’in emriyle Gamre’ye yaptığı seferi ile tanınan Ukkaşe bin Mihsan’dır. Ukkaşe isminin anlamı ‘örümcek’tir.

63. Ömer

“İlk doğan oğul, uzun ömürlü veya güzel konuşan ve yetenekli bir konuşmacı” anlamlarına gelen Ömer ismi, çok kullanılan bir isim olmasına rağmen vazgeçilmeyen isimlerden bir tanesidir. Müslüman ailelerde yaygın olarak kullanılan bu isim, en etkili Müslüman halifelerinden biri olan ve Efendimiz aleyhisselatu vesselamın en yakın arkadaşlarından olan Ömer bin Hattab ile ilişkilendirilmiştir.

64. Ukbe

‘Her şeyin sonu’ anlamına gelen Ukbe, Allah’ın elçisinin bir arkadaşı ve ilk Müslüman cemaatinin bir üyesiydi.

65. Urve

Urve ismi, Urve b. Mes‘ûd ile anılır ve ‘aslan’ anlamına gelmektedir. Sakīf kabilesinin reislerinden biri olan Urve Mekke’de çok iyi tanınıyordu. Hudeybiye antlaşmasında bu yüzden Mekkeliler adına elçi görevini üstlenmiştir. Yıllar sonra İslam’ın sevgisi Urve’nin gönlüne düşünce iman etti ancak Taifliler, yani kendi kavmi tarafından ok atılarak ağır şekilde yaralandı ve şehit edildi.

66. Usame

Usame bin Zeyd, Hz. Muhammed’in evlatlığı Zeyd bin Harise’nin oğluydu. Efendimiz aleyhisselatu vesselam tarafından komutan olarak seçilen en genç kişidir. Usame’nin anlamı ‘aslan’dır.

67. Utbe

Utbe bin Gazvân, İslam’ı kabul eden yedinci kişiydi ve Habeşistan’a hicret eden kişiler arasındaydı. Ancak Hz.Muhammed aleyhisselatu vesselamın yanında kalmak için Mekke’ye döndü. Utbe’nin anlamı “eşik, sınır”dır.

68. Osman

Osman, yaygın bir Müslüman ismidir ve aynı zamanda Usman olarak da tercüme edilmiştir. Hz.Muhammed aleyhisselatu vesselam zamanında Mekke’de doğan Osman bin Affan Dört Büyük Halife’den üçüncüsü ve Efendimiz’in cennetle müjdelediği sahabelerinden birisidir. Osman kelimesinin anlamı “Toy kuşu yavrusu”dur.

69. Veysel

Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın yaşadığı dönemde yaşayan Yemenli bir Müslüman olan Veysel Karani, İslam’a güçlü bir şekilde inanıyordu. Medine’ye kadar gitmiş ancak zamanlamasından dolayı Efendimiz’i çok istese de görememiştir. Annesini razı etmek için de geri dönmüştür. İsminin anlamı “küçük kurt”tur.

70. Velid

Velid bin Velid, Velid bin Mugīre’nin çocuğu ve Halid Bin Velid’in baba bir kardeşi, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın ilk arkadaşlarından biriydi. Velid isminin anlamı ise “bebek veya yenidoğan” dır.

71. Zeyd

Necid’in kuzeyindeki Tayy kabilesinden gelen Zeydü’l-Hayr, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın en önemli sahabelerinden biriydi. Bu çok bilinen ve çok kullanılan Arapça isim, ” ilerleme ve büyüme” anlamlarına gelmektedir.

72. Ziyad

Ziyâd b. Ebîh, ilk dönem İslam aleminde Müslüman bir komutan ve yöneticiydi. Ziyad adı, Zeyd’in nadir kullanılan bir çeşididir ve “artış, büyüme ve bolluk” anlamlarına gelmektedir.

73. Zübeyr

Esed kabilesinden olan ve aynı zamanda Raşidin ordusunun kumandanı olan Zübeyr bin Avvam, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın en yakın arkadaşlarından biriydi. Zübeyr’in anlamı ‘güçlü ve şiddetli’ veya ‘duygu ve zeka’dır. (Radıyallahu anhum ecmain) Rabbim adını andığımız bütün sahabelere rahmet eylesin. Bu güzel sahabi isimleri sadece Arap kültürüne veya Müslüman dinine sahip kişiler için ayrılmamıştır. Bu isimlerden bazıları tamamen moderndir ve herhangi bir din veya inançtan erkek çocuklar için kullanılabilir. Peki bebeğiniz için bu sahabi isimlerinden hangisini seçerdiniz? Yorum bölümünde belirtin.

Kaynaklar

– https://islamansiklopedisi.org.tr/
– https://www.momjunction.com/articles/sahabi-sahaba-names-for-baby-boys_00441816/ kaynaklı bu yazı Suffagah ekibi tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

-1
22 Paylaşım, -1 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
6
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
10
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
202
HARİKA
HAHA HAHA
19
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
15
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
59
BAŞARILI

7 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Muaz ve Musab benim iki oğlumun ismi. Alışkanlıktan ikisine de Musab diyorum bazen ama olsun hepsi birbirinden kıymetli sahabe efendilerimizin isimleri. ❤❤❤

  2. Veysel BEDİRHAN ahmet bunlar benim çocuklarım yeni bebegime isim bulamıyorum oda erkek dedi ki:

    Arkadaşlar üç oğlum var dördüncü geliyo isim bulamiyorum yardimci olun lütfen teşekürler

  3. Ahnef isminin anlamı “Ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. Daha çok lakap olarak kullanılır.” olarak çıkıyor Google’da. Belirttiğiniz kaynakta Ahnaf olarak yer alıyor. Acaba hangi anlam doğru?

  4. Sahabelerin hayatlarını mutlaka okuyun. Öyle şahsiyetler ki hayatlarını öğrendiğinizde karar vermeniz daha kolay olacaktır. İsimler çocukların kişiliklerine ve karakterlerine etki ediyor muhakkak. Çocuğunuzu hangi sahabe efendimiz gibi görmek istiyorsanız öyle yetiştirmenize de vesile olacaktır. Etkilendiğim birçok sahabi var. Örneğin Cafer bin Ebu Talib’i ve Mute savaşını okuyun. 1000 kişilik İslam Ordusunun 100.000 kişilik Roma ordusuna karşı nasıl direniş gösterdiğini ve Hz. Cafer’in bu savaşta sırf elinde tuttuğu Rasulullah’ın sancağını düşürmemek için iki bileğinin kesilmesi ve şehit edildiğinde vücudunda 90 adet kılıç ve mızrak darbesi yediğinin görülmesi insanı hayrete düşürüyor. Bu nasıl bir yiğitlik ve mertliktir. Bu nasıl bir adanıştır. Örneğin Selman-ı Farisî efendimiz hayatı boyunca Allah’ı arayan ve önce Mecusi sonra Yahudi sonra Hristiyanlıkla yaşamış ve sonrasında İslam’ı tanımış bir sahabi. Allah’ı bulmak için o kadar yollar katetmiş ki…. Ve Hendek savaşında hendek kazma fikrini veren ve bu sebeple de Ensar ve Muhacirin aralarında onu paylaşamadıkları bir sahabi. Ensar ve Muhacir o bizdendir diye konuşurlarken Peygamberimizin gelip “Hayır, O Peygamber ailesindendir” diyerek onu şereflendirmesi insanı duygulandırıyor. Hangi sahabiye baksanız değişik bir duyguya giriyorsunuz. Ammar bin Yasir, Bilal-i Habeşî, Halid bin Velid, Sa’d bin Ebi Vakkas, Hamza bin Abdulmuttalib, Muaviye bin Ebu Süfyan, Mus’ab bin Umeyr, Zeyd bin Harise, Zeyd bin Sabît ve daha birçoğu. Her birinin hayatını okuyunuz. Mutlaka sizi çok çok etkileyen bir sahabi ismi olacak. Benim de bir oğlum olacak ve ona Rasulullah’ın sevgilisi canı herşeyi Zeyd bin Harise’nin ve ilk islam şehidi olan Hz. Hatice annemizin oğlu ve Rasulullah’ın üvey oğlu Haris bin Ebu Hale’nin isimlerini yani Zeyd Haris olarak ismini vereceğim inşaAllah.

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı