9 Madde ile Kur’an’ın Haber Verdiği Gerçekler


0

1400 küsür yıl önce bizlere inmeye başlayan Kerim Kitabımız Kur’an’ın bize bildirdiği gerçekleri asırlar sonra bilim adamları gözlemleyerek keşfetmiştir. Şimdi asırlar öncesinden bize gelen bu gerçeklerden bir kısmına göz atalım inşaAllah.

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler Kur'an-ı Kerim

1- Dünyanın Elipsoid Olması

1597 yılında Francis Drake dünyanın etrafında dolaşarak dünyanın küre biçiminde olduğunu ispatladı.

Peki ondan asırlar önce inen Kerim kitabımızda bakın Rabbimiz ne buyuruyor:

Bundan sonra yeri (elips şeklinde) yuvarlattı yayıp döşedi.” (Nâzi’ât Sûresi 30.)

Ayette geçen Dehâ” kelimesi, devekuşu yumurtası şekline getirdi mânasına geldiğinden “elips şeklinde” diye tercüme edilmiştir. “Dehâ” kelimesinin “yapıp döşeme” anlamı da vardır. Dünya tam bir yuvarlak değildir elipsoid şeklindedir ve deve kuşu yumurtasının şekli incelenirse o da elipsoiddir.

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler Dünya

2- Yörüngeler

Dünya ve gezegenler güneş etrafında dönerken Güneş de onlarla birlikte dönmektedir. , Güneş kendi ekseni etrafında döner ama gaz halinde olduğu için katı bir cisim gibi dönmez. Güneş, ekvatorunda kutuplarından daha hızlı bir şekilde döner. 27 günde bir ekvatorunda, 31 günde bir de kutuplarındaki dönüşünü tamamlar. Bunu güneş lekelerini ve diğer solar(Güneşsel) olayların Güneş üzerindeki hareketini izleyerek anlayabiliyoruz. 400 yıl kadar önce Galileo da Güneş üzerindeki hareketleri inceleyerek bu sonuca ulaşmıştır.

Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi büyük gaz halindeki gezegenler de ekvatorlarında daha hızlı dönerler. Atom ve atom parçacıklarının hareketleri kendileri için belirlenmiş yörüngelerde hiç durmaksızın akıp gider. Ve bütün kainatta muhteşem akıl almaz bir düzen vardır.

“Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte (dönerek gitmekte)dirler.” (Enbiyâ Sûresi 33.)

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler Yörüngeler

3- Evren Genişliyor

Isaac Newton (1643-1727) kütle çekim yasasını geliştirdikten sonra, Evren’in değişmezliği konusu tartışılmaya başlanmıştı. Bütün gök cisimleri bir çekime sahipse evren küçülüyor olmalıydı! Henüz 1700 lü yıllarda bile evrenin küçüldüğü düşünülüyor. Modern bilim ise evrenin sürekli genişlediğini kanıtlamıştır. Ve asırlar öncesinden gelen Rabbimizin mesajı mealen şöyledir:

“Biz göğü kudret(imiz)le bina ettik. Şüphesiz, onu genişleten de biziz.” (Zâriyât Sûresi 47)

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler Kainat

4-Su Döngüsü

Bernard Palissy 1580 yılında su döngüsünden bahseden ilk batılı bilim adamıdır. Su döngüsü suyun okyanus ve denizlerden atmosfere, atmosferden yeryüzüne, ve yeniden deniz ve okyanuslara ulaşması şeklindeki genel turuna verilen isimdir. Ayet Mealleri şöyle:

“Allah’ın gökten bir yağmur indirip de, onu yerdeki kaynaklara dahil (edip depo) ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler (bitkiler) çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra (Allah), onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda akl-ı selîm sahipleri için elbette bir ibret (ve öğüt) vardır.” (Zümer Sûresi 21)

“Size bir korku ve (yağmur) ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de, O’nun (kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum Sûresi 24.)

Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su (ihtiyacınızı karşı)ladık. (Yoksa) onu hazinelerde (depolarda bütünüyle) saklayan siz değilsiniz.” (Hicr Sûresi 22.)

“Görmez misin ki, Allah bulut(lar)ı (dilediği tarafa) sevk eder, sonra on(lar)ın arasını birleştirir, sonra on(lar)ı üst üste yığar (yoğunlaştırır). Bir de bakarsın ki yağmur on(lar)ın arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar (gibi bulutlar)dan dolu indirir de onunla dilediğine musibet (afet) verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder!” (Nur Sûresi 43.)

“Rüzgarları gönderen Allah’tır. Onlar, (yağmur yüklü) bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken (Allah) gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca, derhal onları bir sevinç alır.” (Rum Sûresi 48.)

“O, (yağmur) rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü (kupkuru) bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.” (Furkân Sûresi 48-49.)

O (denizden aldığı buharın, yağmur, kar haline) dönüşüm yeri olan göğe, (bitkilerin ve kaynakların çıkması için) yarılmaya elverişli yere andolsun ki hakikaten o (Kur’ an), elbette (hak ile bâtılı) ayıran kesin bir sözdür; o bir şaka değildir. Hakikaten onlar (müşrikler, Kur’an’ın nurunu söndürmek, yürürlükten kaldırmak için) hep bir hile düzenlerler.” (Târık Sûresi 11-12-13-14-15.)

Rüzgarları gönderen Allah’tır. (Onlar, yağmur yüklü) bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu, (toprağı) ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra (bitkiyle) canlandırırız. İşte (öldükten sonra) dirilip kalkma da (tıpkı) böyledir.” (Fâtır Sûresi 9.)

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler Yağmur

5-Tatlı Su ve Tuzlu Su Arasındaki Engel

Tatlı su ve tuzlu su ve ikisinin karışmasını önleyen bir engel vardır. Bu engeli 1962’de Alman bilim adamları, Aden Körfezi ile Kızıldeniz’in birleştiği Mendep Boğazı’nda bulmuşlardı. Daha sonra bu su engelinin, bütün denizlerin birleşme noktalarında bulunduğunu tespit eden, ünlü Fransız su altı araştırmacısı Kaptan Cousteau olmuştur. Allahu Teala mealen şöyle buyuruyor:

“O (Allah)’dır ki iki denizi (birbirine) salmıştır. Bu(nlardan) biri tatlı, susuzluğu keser, şu (diğeri) de tuzlu ve acıdır. (Allah) aralarına bir perde ve (karışmalarını) önleyen bir engel koymuştur.” ( Furkân Sûresi 53.)

“(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.” (Rahmân Sûresi 19.)

“Aralarında bir engel (ve bir perde) vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor (birbiriyle karışmıyor)lar.” (Rahmân Sûresi 20.)

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler iki deniz engel berzah

6- Kur’an Bize Biyolojiden Haber Veriyor!

Küfre sapanlar/inkâr edenler, gökler ve yer (bir madde halinde) birleşik iken onları (büyük bir patlama ile) ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hâlâ inanmazlar mı? (Enbiyâ Sûresi 30.)

Yüce Allah’ın, “Her canlı şeyi sudan yarattık.” buyurması, müfessirlere göre, “Her şeyi sudan canlı kıldık, yahut her canlı şeyi su sebebiyle yarattık.” manasındadır. Canlılarda % 80-90 temel unsur su olmuştur. Mucize dışında, gözle görülen her canlı -bitkiler dahil- susuz oluşmamış ve susuz yaşayamaz demektir. (Hasan Tahsin Feyizli Hoca Feyz’ul Furkan mealinden)

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler Su

7- Kur’an Bize Zoolojiden Haber Veriyor!

“Allah’tan başka (sığınacak, bağlanacak) velîler edinenlerin durumu, tıpkı kendisine (ağdan) bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı, elbet örümcek ağıdır, keşke bilselerdi!” ( Ankebût Sûresi 41.)

“Nihayet karınca vadisi üzerine geldikleri zaman, (beyleri olan) bir karınca: ‘Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin!’ dedi.” (Neml Sûresi 18.)

 “Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve (halkın sizin için) kurdukları çardaklardan (göz göz) evler edin.” ( Nahl Suresi 68.)

Ayet-i Kerime’de görüldüğü gibi bal arısının bal yapacağı çiçeği bilmesi, bulması ilahi sevk neticesidir. Ayrıca altı gen petek en az bal mumuyla en fazla saklama alanı sağlamaktadır.

“Sonra meyve (ve çiçek)lerden ye. (Bunun için) Rabbinin (bal yapımı için) kolaylıklar gösterdiği (öğreti) yollarına boyun eğerek gir.” Onların karınlarından rengârenkbir içecek (bal şerbeti) çıkar ki o, insanlar için bir şifa (kaynağı)dır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret (ve Allah’ın kudretine işaret) vardır. (Nahl Suresi 69.)

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler Bal Arısı

8-Rabbimiz 1400 Yıl Önce Anne Karnındaki Canlının Şeklini Tarif Ediyor

Sonra onu(n neslini, ondaki) bir nutfe (yani sperma ile yumurtayı aşılamış) olarak sağlam (ve emin) bir yer (olan rahim)e yerleştirdik.” (  Mü’minûn Sûresi 13.)

Sonra (rahimde o) nutfeyi (zigotu) bir “alaka” yaptık; derken, o “alaka”yı da bir “mudga”ya, “mudga”yı da kemiklere çevirdik, o kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. (Varlıkları) yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir!” ( Mü’minûn Sûresi 14.)

Ey insanlar! Şâyet öldükten sonra dirilmekten şüphe etmekte iseniz (ilk yaratılışınızı hatırlayın). Kesinlikle bilin ki biz, sizi (ilk önce karışmış çeşitli renk) topraktan, (insan olarak yarattıktan) sonra (sırasıyla onun içinden çıkan) nutfe (aşılanmış yumurta/zigot halin)den sonra bir alaka, sonra (üzerinde uzuvlarının bir kısmı belirli bir kısmı belirsiz küçük bir et parçaından) bir mudgadan yarattık ki size (ne olduğunuzu ve kudretimizi) açıklayalım. Rahimlerde dilediğimizi, belirtilmiş bir vakte kadar durduruyoruz, sonra sizi bir bebek halinde çıkarıyoruz. Derken olgunluğa erişmeniz için (sizi büyütüyoruz). İçinizden kimi (erken) öldürülüyor, kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra (artık çocuk gibi) hiçbir şey bilmez hâle gelmesi için erzel-i ömr’e (ömrün en kötü devrine) itiliyor. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten (nice) nebat bitirir. (Hac Sûresi 5.)

Alaka: döllenmiş yumurtanın (zigotun) Rahim duvarına yapışması (zona pellusida)’ndan sonraki devredir.

Mudga: et halinde küçük bir parça (2-2,5 cm).

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler embiryo

9-Dağlar Hareket Ediyor!

“Dağları görür de onları donmuş (hareketsiz ve yerlerinde durur) zannedersin. Halbuki onlar, bulutların geçmesi gibi geçip gider. (Bu,) her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır.” (Neml Sûresi 88.)

Burada dağların geçip gitmesinde, dünyanın döndüğüne işaret vardır. Şimdi dünya ile birlikte dönüp giden dağlar, Sûr’a üfürüldüğü gün parçalanıp ufalanacak ve yerlerinden kaybolup gideceklerdir. Diğer taraftan Levha tektoniği alanında çalışmalarla varılan bilimsel netice kısaca şöyledir: Yer kabuğu “mağma”nın üzerinde yüzmekte olup üzerindeki dağlar ve diğer şeyler hareket halindedir. Bu hareket ortalama yılda 1-2 cm olup bu da insanın hissedebileceği bir hız değildir. Fakat jeolojik olarak mühimdir. İşte hareketsiz zannedilen dağların bu yönden de bulutlar gibi hareket ettiğini bilim ispat etmiştir. (Hasan Tahsin Feyizli Hoca Feyz’ul Furkan mealinden)

Kur'an'ın Haber Verdiği Gerçekler Dağlar


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

2 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. “Bundan sonra yeri (elips şeklinde) yuvarlattı yayıp döşedi.” (Nâzi’ât Sûresi 30.)

  “Dehâ” kelimesinin “yapıp döşeme” anlamı da vardır.

  Yayıp Döşemek mi? Yapıp Döşemek mi?

  Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

 2. 7. Kısımda
  Beyleri olan bir karınca diye meal verilmiş.önderleri denince olur belki ama beyleri deyince erkek karınca anlıyorum.
  Velakin dişi karınca değil miydi o karınca ?
  Allah razı olsun ilminizi genişletsin

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı