13 Madde İle Büyük Günahların Alâmetleri-2


0

“Bismillâhirrahmânirrahim.”

“Büyük Günahların Alâmetleri” konulu ilk yazımızın, ikinci bölümüne şu söz ile başlamak faydalı olur İnşâAllah. 

İbnü’l Cevzî (Rahmetullâhi Aleyh) şöyle diyor: “Günahkar kimse bedeninin sağlıklı malının sağlam oluşuna bakarak, yaptığı günahın cezasının verilmeyeceğini zanneder. Halbuki cezalandırıldığından haberi olmaması bile bir cezadır. Belki de cezası manevidir.” Nitekim İsrailoğullarından bir din adamı şöyle demiş: “Ey Rabbim! Nice kez sana isyan ettim ama beni cezalandırmadın?” Ona şöyle bir cevap gelmiş: “Seni kaç kere cezalandırdım; ama senin haberin yok. Seni bana münacattan/yalvarmaktan mahrum bırakmadım mı?”

1. Günahı İşleyenin Küfür Ya Da Şirk İle Nitelenmesi.

Büreyre’den (Radıyallâhu Anh) Peygamber’i (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle derken işittiği rivayet edilmiştir: “Bizimle onlar (kafirler ve münafıklar) arasındaki farkı ortaya koyan ibadet namazdır.” (Tirmizî, Îman, 7/18)

2. Günahı İşleyenin Hüsran İle Nitelenmesi.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor: “Allah’ın azabından emin mi oldular? Fakat hüsrana uğrayan topluluktan başkası, Allah’ın (böyle) mühlet vermesinden emin olamaz.” (A’râf Sûresi, 99)

3. Günahı İşleyenin Dalalet, Sapkınlık İle Nitelenmesi.

Allah (Celle Celâlühü), Hz. İbrahim’e (Aleyhisselam) gelip onu müjdeleyen misafirlerini anlattığı kıssada şöyle buyuruyor: “(İbrahim) dedi ki: Rabbinin rahmetinden, doğru yoldan sapanlardan başka kim ümit keser?” (Hicr Sûresi, 56)

4. Günahı İşleyenin Bizden Değildir İfadesi İle Nitelenmesi.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Bize silah çeken bizden değildir. Hile yapıp bizi aldatan da bizden değildir.” (Müslim, Îmân, 2/108)

Açıklama: İbnü’l Esîr şöyle der: “Bizden değildir, demek bizim ahlak ve davranışlarımızla muttasıf değil demektir.” Bu ifadenin, “bizim gibi değildir” anlamında olduğu da söylenmiştir. (Buhari, Müslim, Tirmizî ve Nesâî bu hadisin ilk bölümünü Abdullah b. Ömer’den (Radıyallâhu Anh) rivayet etmişlerdir. Bk. el-Câmiu’l-Usûl, 10/57) 

5. Günahı İşleyenin Cehennemde Ebediyen Kalacağının İfade Edilmesi.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor: “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”

(Nisâ Sûresi, 93)

Enes (Radıyallâhu Anh) da Peygamber’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Kim benim adıma kasten yalan söylerse; cehennemde kalacağı yere hazırlansın.” (Buhârî, İlim 1/200 ; Müslim, Mukaddime, 1/67)

6. Günahın Bilinen Büyük Bir Günahla Aynı Olduğunun Belirtilmesi.

Sâbit b. Dahhâk (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Kim bir mümine kafir derse onu öldürmüş gibi olur.” (Buhârî, el-Eymân ve’n-Nüzûr, 11/537)

7. Günahı İşleyenin Yerin Dibine Geçirileceğinin Bildirilmesi.

İbni Ömer (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini bildirmiştir: “Sizden önceki ümmetlerden birinde bir adam kibirle elbisesini yere sürüyordu da yerin dibine geçiriliverdi. O şahıs kıyamete kadar debelenerek yerin dibini boylamaya devam edecektir.” (Buhârî, Libâs, 10/258)

8. İşleyenin Halinin Sorulmamasının Emredildiği Günahlar.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor: “Cehennemliklerin halini hiç sorma.” (Bakara Sûresi, 119) 

Çünkü onların halini soran, başlarına gelecek azabı işitmeye bile dayanamaz. (Peygamber’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şu hadisi de bu kabildendir: “(Helak olacak) Üç kişi vardır ki, bunların halini hiç sorma! Müslüman idarecisine isyan edip müslümanların cemaatinden ayrılan ve asi olarak ölen kişi, efendisinden kaçıp o hal üzere ölen köle ya da cariye, kocası yanından ayrıldığında, yeterli nafakası da olduğu halde onun peşinden açılıp saçılarak dışarı çıkan kadın. Bunların halini hiç sorma!” Bu hadisi, Buhâri (el-Edebü’l-Müfred’de), Ebû Ya’lâ ve Taberânî (el-Mu’cemu’l-Kebîr’de) rivayet etmişlerdir.)

9. Allahın Günahı İşleyenin Düşmanı Olacağının İfade Edilmesi.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh),Peygamber’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini rivayet ediyor: “Allah Teâlâ (Celle Celâlühü) şöyle buyurdu: ‘Ben kıyamet günü şu üç (grup) insanın düşmanıyım: Benim adıma and içtikten sonra sözünden cayan kişi. Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi. Ücretle bir işçi tutup işini gördüren sonra da işçinin ücretini vermeyen kişi.’ ” (Buhârî, İcâre, 4/447)

10. Günahı İşleyenin Cennetin Kokusunu Alamayacağının Bildirilmesi.

“Kim Allah’ın rızasını elde etmek için öğrenilecek bir ilmi, sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse, o kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu bile alamaz.” (Ebû Dâvûd, İlim, 3647; İbn Mâce, Mukaddime, 252)

11. Günahı İşleyen İçin Helak İfade Eden Veyl Kelimesinin Kullanılması.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor: “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermk için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara veyl/yazıklar olsun!” (Mutaffifîn Sûresi, 1-3)

Dolayısıyla eksik ölçüp tartmak büyük büyük günahtır. Diğer bir ayet de şöyledir: “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!” (Hümeze Sûresi, 1)

12. Günahı İşleyenin Amelinin Boşa Çıkacağının İfade Edilmesi.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yükses sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.” (Hucurât Sûresi, 2)

Büreyde (Radıyallâhu Anh) da Peygamber’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Kim ikindi namazını terk ederse, ameli boşa gider.” (Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât, 2/31; Nesâî, Salât, 1/236)

13. Günahı İşleyenin Kıyamet Günü Gücünün Yetmeyeceği Bir İşle Mükellef Tutulacağının Bildirilmesi.

İbn Abbâs (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Kim görmediği bir rüyayı gördüm deyip anlatırsa, âhirette iki arpa tanesini birbirine düğümleme ile mükellef tutulur; ama o bunu asla yapamaz. Kim, bir topluluğun duyulmasını istemedikleri bir sözünü öğrenmeye çalışır (kulak hırsızlığı yapar)sa, kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Kim de herhangi bir canlının resim (veya heykelini) yaparsa, o da kıyamette yaptıklarına can vermekle mükellef tutulur; ama o bunu asla yapamaz.” (Buhârî, Ta’bîr, 12/427)

Yüce Rabbimiz (Celle Celâlühü), bütün müslümanları büyük ve küçük günahların tümünden Muhafaza Eylesin. Âmîn.

Kaynaklar

Günahların Dünyadaki Karşılığı – Ahmed Ferid el-Mısrî (Karınca&Polen Yayınları) kitabından alıntı ve derlemedir. (Bkz. syf. 22, 23, 24, 25, 26, 56)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı